Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit
Kontaktujte nás

Integrační modul BACnet

BACnet je víceúčelový protokol, který podporují různá zařízení včetně systémů ACS/FAS, ale také systémy průmyslové automatizace, řídicí systémy inteligentních budov, systémy osvětlení, systémy podpory života, systémy napájení, řídicí systémy výtahů a další systémy správy budov. Při použití modulu BACnet Wrapper není třeba používat žádný další softwarový wrapper - zatímco pro OPC Wrapper je zapotřebí OPC Server.

Každé zařízení má určitý počet kanálů a parametrů, které mohou být k dispozici jak pro pouhé čtení, tak pro čtení a záznam. Integrační modul BACnet Wrapper umožňuje získávat hodnoty parametrů a měnit je. Zařízení BACnet je monitorováno a řízeno pomocí získávání a změny hodnot parametrů.

Výrobce zařízení poskytuje dokument, který říká, jaké parametry zařízení má, jaké hodnoty tyto parametry mohou mít a jaký výsledek lze získat změnou hodnot parametrů. Požadované parametry se vyberou při konfiguraci integračního modulu a v systému Intellect se vytvoří a nakonfigurují odpovídající objekty. Hodnoty proměnných parametrů lze nastavit pomocí objektů na mapě nebo pomocí maker a skriptů. Zobrazení parametrů lze rovněž konfigurovat na mapě.

Automatizované systémy řízení budov

Integrační modul BACnet Wrapper lze použít k připojení systému Intellect k automatizovaným systémům řízení budov.

SucTakové systémy provádějí následující činnosti:

  • Řízení integrovaného systému HVAC, stejně jako řízení systému zásobování vodou a odvodnění, napájení a řízení osvětlení.
  • Integraci s různými zařízeními i internetovými a intranetovými zdroji dat umožňující inteligentní řízení klíčových informací shromážděných z objektu.

Připojení takového systému k systému Intellect pomocí protokolu BACnet umožňuje zobrazovat stav napájení (zapnuto/vypnuto), obecné poruchy systému a požární poplachy na mapě nebo v protokolech událostí, tj. lze sledovat systém stejným způsobem jako u jiných integrací ACFA-Intellect bez nutnosti instalace těchto systémů.

BACnet scheme

Systémy HVAC

Integrační modul BACnet umožňuje připojit systém Intellect k různým systémům HVAC (vytápění, větrání a klimatizace), monitorovat jejich stav a ovládat komponenty těchto systémů.

Řízení teploty a vlhkosti

V prostorách prodejen je vyžadována regulace teploty. Připojení zařízení HVAC k systému Intellect pomocí protokolu BACnet umožňuje získávat data (teplota, vlhkost) ze senzorů připojených k řídicí jednotce v reálném čase a také řídit připojená zařízení za účelem regulace teploty.

Pasivní protipožární ochrana

Zařízení pasivní požární ochrany používané v systémech HVAC představují požární klapky, které zabraňují šíření požáru uvnitř potrubí přes stěny a podlahy s požární odolností.

Integrační modul BACnet umožňuje číst a ovládat aktuální polohu takových klapek připojených k systému Intellect pomocí protokolu BACnet, tj. obsluha může řídit šíření požáru na mapě - otevírat a zavírat klapky.

Výrobce do zařízení vloží mikrokód - tento mikrokód automaticky ovládá zařízení (zavírá a otevírá požární klapku podle vlastní vnitřní logiky). Integrační modul BACnet umožňuje správu takového mikrokódu. Příkazy obsluhy jsou považovány za příkazy s vyšší prioritou než příkazy mikrokódu, tj. pokud obsluha vidí, že mikrokód není účinný, může systém ovládat ručně - například nasměrovat požár do požadovaného prostoru (bez přítomnosti osob).

Systémy osvětlení

BACnet se používá také pro řízení osvětlovacích systémů. Mikrokód zabudovaný v zařízeních BACnet umožňuje automatické řízení světelných zdrojů (jejich zapínání/vypínání) s cílem zajistit dostatečné osvětlení a úsporu elektrické energie v závislosti na přirozeném denním světle a přítomnosti osob v prostorách. Takový systém je ideální pro kancelářské budovy, konferenční místnosti, učebny, sportovní a jiné haly i pro průmyslové prostory.

Při připojení k systému Intellect pomocí protokolu BACnet může provozovatel kontrolovat stav světelných zdrojů na mapě a v případě potřeby je řídit. Při použití takového řídicího systému spolu se světelnými senzory je možné přesunout automatizační logiku na stranu Intellect: spravovat světelné zdroje pomocí maker a skriptů.

Řídicí systémy výtahů

Řídicí systémy výtahů jsou součástí automatizovaných systémů řízení budov, které pomáhají zlepšit výkonnost těchto systémů. Tyto systémy umožňují programovatelný automatický provoz výtahu.

Při připojení řídicího systému výtahu k systému Intellect pomocí protokolu BACnet může provozovatel kontrolovat polohu a stav výtahů na mapě a v případě potřeby je řídit (přesouvat je z jednoho patra do druhého, otevírat a zavírat dveře atd.).

Systémy řízení přístupu

Integrační modul BACnet umožňuje připojit systémy ACS k systému Intellect bez jakékoli další integrace. Připojení systému ACS pomocí protokolu BACnet umožňuje monitorování a ovládání takového systému. Zejména pokud implementace protokolu takové funkce poskytuje, pak lze Intellect nakonfigurovat tak, aby umožňoval obsluze otevírat a zavírat dveře pomocí karty, tj. provádět stejné akce jako při standardní integraci ACS.

Chladicí zařízení

BACnet se používá v chladicí technice - proto lze integrační modul BACnet použít k monitorování a ovládání těchto spotřebičů. Zejména použití tohoto integračního modulu umožňuje nejen čtení a zobrazování aktuálních teplot v rozhraní Intellect™, ale také automatické upozorňování obsluhy na poruchy chladicích zařízení, nezavřené dveře a mnoho dalších případů. Pomocí standardních funkcí Intellect PSIM lze nakonfigurovat SMS/e-mail/hlasové upozornění.

Systémy průmyslové automatizace

Integrační modul BACnet se používá v průmyslových automatizačních systémech (zejména v měřítku těchto systémů v terénu) - různé senzory včetně teplotních, vlhkostních, havarijních, tlaku oleje, řízení ventilátorů a mnoho dalších senzorů. Připojení různých typů snímačů pomocí protokolu BACnet umožňuje obsluze sledovat údaje ze snímačů na mapě a v protokolu událostí. To také umožní automaticky provádět různé akce v systému v závislosti na těchto odečtech pomocí standardních funkcí systému Intellect - maker a skriptů.