Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit

Zásady zpracování osobních údajů na webových stránkách www.axxonsoft.com

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dale jen “zásady”) definují podmínky zpracovávání a ochrany osobních údajů uživatelů webové stránky. Tyhle zásady pokrývají všechny informace posbírané na webové stránce pod doménou www.axxonsoft.com (dale jen “webová stránka”), které administrátor webové stránky nebo ostatní uživatelé webové stránky mohou dostat o uživateli při používání webové stránky a jejich služeb.

A. Všeobecné podmínky

 • Vaše soukromí je pro nás důležité. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje informace o osobních údajích, které AxxonSoft shromažďuje, a způsobech, jakými jsou tyto osobní údaje používány.
 • V rámci těchto Zásad ochrany osobních údajů mají níže uvedené pojmy následující definice:
  • "Webové stránky" jsou internetové stránky umístěné pod doménou www.axxonsoft.com.
  • "Uživatel" je osoba, která přistupuje k informacím zveřejněným na webu a/nebo se na webu registruje za účelem využívání fóra webu a dalších personalizovaných služeb.
  • "Správce webových stránek" je osoba oprávněná provádět akce jménem webové stránky, včetně, ale nejen: správy webové stránky.
  • Výrazy „osobní údaje“ nebo „osobní data“ znamenají:
   • Údaje, které o sobě uživatel uvádí při registraci (vytvoření účtu) nebo při využívání služeb webu. Údaje potřebné pro poskytování služeb jsou označeny zřetelným způsobem. Ostatní informace poskytuje uživatel dle svého uvážení.
   • Údaje, které jsou automaticky přenášeny do služeb webu pomocí softwaru nainstalovaného na zařízení uživatele, včetně IP adresy, souborů cookies (podrobnosti viz Zásady používání souborů cookie), informací o prohlížeči uživatele (nebo jiného programu, který přistupuje ke službám), technických údajů o zařízení a softwaru používaného uživatelem, datum a čas přístupu ke službám, adresy požadovaných stránek, informace o poskytovateli internetu a další podobné informace.
   • Další informace o uživateli, které lze zpracovávat podle uživatelské smlouvy zveřejněné na webu.
 • Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na webové stránky. Správce webových stránek nesleduje a nenese odpovědnost za webové stránky třetích stran, ke kterým má uživatel přístup prostřednictvím odkazů dostupných na webových stránkách.
 • Používáním služeb webu dává uživatel implicitní souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami zpracování jeho osobních údajů v nich uvedenými; pokud uživatel s těmito podmínkami nesouhlasí, měl by se zdržet používání služeb webu.

B. Důvody zpracování osobních údajů uživatele

 • Webová stránka shromažďuje a uchovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytování služeb nebo uzavírání smluv s uživatelem, s výjimkou případů, kdy zákon vyžaduje povinné uchovávání osobních údajů po dobu určitou stanovenou zákonem.
 • Webová stránka zpracovává osobní údaje uživatele pro následující účely:
  • Pro identifikaci registrovaného uživatele na webové stránce za účelem poskytnutí přístupu k personalizovaným zdrojům webové stránky a/nebo vytvoření účtu po obdržení souhlasu uživatele s vytvořením účtu.
  • Získání zpětné vazby od uživatele, včetně zasílání oznámení a požadavků týkajících se používání webu, poskytování služeb, zpracování požadavků a žádostí uživatele.
  • Pro identifikaci lokace uživatele kvůli bezpečnosti a předcházení podvodům.
  • Pro potvrzení pravosti a úplnosti osobních údajů poskytnutých uživatelem.
  • Pro poskytnutí efektivní zákaznické a technické podpory v případě problémů souvisejících s používáním webové stránky, softwaru AxxonSoft a dalších služeb poskytnutých AxxonSoftem.Pro zobrazování reklam s uživatelovým souhlasem.
 • AxxonSoft může sbírat a používat následující druhy osobních údajů:
  • Informace o tom, jak uživatel používá tuhle webovou stránku.
  • Informace, které uživatel poskytne za účelem registrace na webové stránce.
  • Informace o transakcích prováděných prostřednictvím tohoto webu.
  • Informace, které uživatel poskytuje za účelem přihlášení k odběru služeb webu.
  • Jakékoliv další informace, které uživatel odešle společnosti AxxonSoft.

C. Podmínky pro zpracování osobních údajů uživatele a předávání jich třetí straně

 • Webová stránka ukládá osobní údaje uživatele v souladu s interními regulacemi AxxonSoftu.
 • Osobní údaje uživatele zůstávají důvěrné s výjimkou případů, kdy uživatel dobrovolně poskytne informace o sobě pro přístup neomezenému počtu osob. Při využívání samostatných služeb uživatel souhlasí s tím, aby se určitá část jeho osobních údajů stala obecně přístupnou. Při poskytnutí těchto informací je uživatel upozorněn.
 • Web má právo předat osobní údaje uživatele třetím stranám v následujících případech:
  • Uživatel vyjádřil svůj souhlas s takovým úkonem.
  • Převod je nezbytný k tomu, aby uživatel mohl využívat určitou službu nebo plnit určitou dohodu či smlouvu s uživatelem.
  • Převod je dán platnými právními předpisy v rámci postupu stanoveného zákonem.
  •  případě prodeje webové stránky přebírá kupující veškeré závazky dodržovat podmínky těchto Zásad ochrany osobních údajů ve vztahu k osobním údajům obdrženým uvedeným kupujícím.
 • Kromě zveřejnění přiměřeně nezbytných pro účely uvedené výše může AxxonSoft zpřístupnit osobní údaje uživatele v rozsahu, v jakém to vyžaduje zákon, v souvislosti s jakýmkoliv soudním řízením nebo případným soudním řízením a za účelem zjištění, vykonání nebo bránění svého zákonného práva.
 • Osobní údaje uživatele jsou zpracovávány bez časového omezení jakýmikoliv zákonnými prostředky, včetně informačních systémů osobních údajů s využitím nástrojů automatizace nebo bez použití takových prostředků.
 • V případě ztráty nebo zpřístupnění osobních údajů, správce webu neprodleně informuje uživatele o ztrátě nebo zpřístupnění osobních údajů.
 • Správce webu přijímá veškerá nezbytná organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů uživatele před neoprávněným nebo náhodným přístupem, zničením, úpravou, blokováním, kopírováním, šířením, jakož i před jiným protiprávním jednáním třetích osob.
 • Správce webu ve spojení s uživatelem přijímá veškerá nezbytná opatření, aby zabránil ztrátám nebo jiným negativním důsledkům způsobených ztrátou nebo prozrazením osobních údajů uživatele.

D. Povinnosti stran

 • Uživatel má povinnost:
  • Poskytovat informace, včetně osobních údajů, za účelem používání webových stránek a určitých služeb.
  • Aktualizovat nebo doplnit poskytnuté informace, pokud se tyto informace změní.
 • Administrátor webu má povinnnost:
  • Používat získané informace výhradně pro účely uvedené v 2. části těchto Zásad ochrany osobních údajů.
  • Zajistit, že důvěrné informace budou uchovávány v tajnosti, nezveřejňovat je bez předchozího písemného souhlasu uživatele a také neprodávat, vyměňovat, zveřejňovat ani nesdělovat získané osobní údaje uživatele žádným jiným způsobem, s výjimkou případů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
  • Přijmout preventivní opatření k ochraně soukromí osobních údajů uživatele v souladu s postupem běžně používaným k ochraně těchto informací v existující obchodní praxi.
  • Blokovat osobní údaje vztahující se k příslušnému uživateli od okamžiku sdělení či žádosti uživatele nebo jeho zákonného zástupce nebo pověřeného orgánu ochrany práv subjektů osobních údajů po dobu prověřování v případě odhalení nevěrohodných osobních údajů nebo nezákonné akce.
  • Poskytnout uživateli přístup k jeho osobním údajům, bezplatně aktualizovat, zrušit nebo změnit jeho osobní údaje, dodržet všechna další práva stanovená nařízením (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) požadavek uživatele na privacy@axxonsoft.com.

E. Odpovědnost stran

 • Správce webu při neplnění svých povinností odpovídá za ztráty, které uživateli vzniknou v souvislosti se zneužitím osobních údajů.
 • V případě ztráty nebo prozrazení důvěrných informací správce webových stránek nenese odpovědnost, pokud tyto důvěrné informace:
  • Byly zveřejněny před jejich ztrátou nebo prozrazením.
  • Byly získány od třetí strany před jejich přijetím správcem webu.
  • Byly zveřejněny se souhlasem uživatele.

F. Řešení sporů

 • Před podáním žaloby u soudu ze vztahu mezi uživatelem webu a správcem webu je nutné podat žádost (písemný návrh na dobrovolné řešení sporu).
 • Příjemce žádosti písemně vyrozumí žadatele o výsledcích reklamace do 20 (dvaceti) kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace.
 • Nedojde-li k dohodě, bude spor postoupen soudu k přezkoumání v souladu s platnou právní úpravou.

G. Další podmínky

 • AxxonSoft bude ukládat všechny osobní údaje poskytnuté uživatelem na svých zabezpečených serverech. Osobní údaje uživatele mohou být uchovávány a zpracovávány na území cizích zemí.
 • Správce webu má právo provádět změny těchto Zásad ochrany osobních údajů bez souhlasu uživatele. Pokud správce webových stránek provede jakékoliv podstatné změny v zásadách ochrany osobních údajů, bude na webové stránky umístěno výrazné upozornění.
 • Nové Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách, pokud není v novém vydání Zásad ochrany osobních údajů stanoveno jinak.
 • Pokračování v používání webových stránek uživatelem poté, co správce webových stránek zveřejní jakékoliv změny Zásad ochrany osobních údajů, bude představovat potvrzení uživatele o úpravách a jeho souhlas s tím, že se bude řídit upravenými zásadami ochrany osobních údajů a bude jimi vázán.
 • Všechny komentáře nebo dotazy týkající se aktuálních Zásad ochrany osobních údajů zasílejte e-mailem na adresu privacy@axxonsoft.com
 • Aktuální Zásady ochrany osobních údajů jsou zveřejněny na následující webové adrese: www.axxonsoft.com/agreement/privacy-policy
 • Aktuální Zásady ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí uživatelské smlouvy zveřejněné na následující webové adrese: www.axxonsoft.com/agreement