Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit

Uživatelská smlouva

Aktuální  smlouva definuje podmínky pro uživatele k používání materiálů a služeb webové stránky www.axxonsoft.com (dále jen „webová stránka“).

Podmínky použité v aktuální uživatelské smlouvě mají následující význam:

 • "Webová stránka" je webová stránka publikovaná pod názvem domény www.axxonsoft.com.
 • "Uživatel" je osoba, která přistupuje k informacím zveřejněným na webu.
 • "Správce webových stránek" znamená osoby oprávněné provádět úkony jménem webové stránky, mimo jiné: spravovat webové stránky.

A. Všeobecné podmínky

 1. Používání materiálů a služeb webových stránek se řídí mezinárodním právem.
 2. Stávající smlouva je veřejnou nabídkou. Přístupem k materiálům webových stránek se má za to, že uživatel souhlasí s touto smlouvou.
 3. Správce webu má právo podmínky této smlouvy kdykoliv jednostranně změnit. Tyto změny nabývají účinnosti okamžitě po zveřejnění nové verze smlouvy na webových stránkách. Pokud uživatel nesouhlasí se změnami smlouvy, nemůže vstupovat na web a musí přestat používat materiály a služby webu.

B. Povinnosti uživatele

 1. Uživatel souhlasí s tím, že nebude podnikat žádné kroky, které by mohly být považovány za porušení mezinárodního práva, včetně oblastí duševního vlastnictví, autorských práv a/nebo souvisejících práv, ani žádné jiné akce, které by vedly nebo by mohly vést k narušení normálního fungování webových stránek nebo služeb webu.
 2. Použití materiálů z webových stránek bez souhlasu držitele autorských práv není povoleno. Licenční smlouvy musí být uzavřeny s držiteli autorských práv pro zákonné používání materiálů webových stránek.
 3. Odkaz na webové stránky musí být uveden při citování materiálů webových stránek, včetně jakýchkoliv děl chráněných autorským právem.
 4. Komentáře a jiné záznamy od uživatele nesmí na webových stránkách porušovat mezinárodní právo a společensky uznávané normy morálky.
 5. Uživatel je upozorněn, že správce webu nenese odpovědnost za to, že uživatel navštíví nebo použije externí zdroje z odkazů obsažených na webu.
 6. Uživatel souhlasí s tím, že správce webu nenese odpovědnost a nemá vůči uživateli přímé ani nepřímé závazky týkající se případných nebo skutečných ztrát v důsledku jakéhokoliv obsahu na webu, registrace autorských práv a informací o této registraci, zboží a služeb dostupných na resp. přijatých prostřednictvím externích webových stránek nebo zdrojů nebo jiných kontaktů, které uživatel učinil pomocí informací zveřejněných na webových stránkách nebo odkazů na externí zdroje.
 7. Uživatel souhlasí s tím, že veškeré materiály a služby webových stránek nebo jakákoliv jejich část může být doplněna reklamami. Uživatel souhlasí s tím, že správce webu nenese žádnou odpovědnost a nemá žádné povinnosti související s takovou reklamou.

C. Různé podmínky

 1. Všechny případné neshody vyplývající z této dohody nebo s ní související budou řešeny v souladu s mezinárodním právem.
 2. Nic ze smlouvy by nemělo být vykládáno jako utvoření vztahu agent-klient, partnerství, společného podniku, osobního zaměstnání nebo jakýchkoliv jiných vztahů, které nejsou výslovně stanoveny touto smlouvou mezi uživatelem a správcem webu.
 3. Rozhodnutí soudu zrušit nebo považovat jakoukoliv podmínku této smlouvy za nevymahatelnou neruší žádné další podmínky této smlouvy.
 4. Nečinnost správce webové stránky v případě, že některý uživatel poruší podmínky této smlouvy, nebrání správci webové stránky podniknout pozdější odpovídající kroky na ochranu zájmů a autorských práv společnosti AxxonSoft k materiálům webových stránek chráněným zákonem.

Uživatel potvrzuje, že se seznámil se všemi body této smlouvy a jednoznačně je přijímá.